Domov v projektu transformace

01. 10. 2022

TRANSFORMACE SYSTÉMU PÉČE O PRAŽANY, KTEŘÍ POTŘEBUJÍ INTENZIVNÍ PODPORU A BYLI UMISŤOVÁNI DO ZAŘÍZENÍ MIMO HL. M. PRAHU 
(CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0015662) je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je vytvářet dostatečné kapacity péče a podpory pro Pražany, zlepšovat koordinaci péče a podpory a směřovat k ukončení praxe umisťování Pražanů mimo Prahu.

Na základě rozhodnutí MHMP jsme byli společně s dalšími 5 organizacemi zařazeni do projektu "Transformace systému péče o Pražany, kteří potřebují intenzivní podporu a byli umisťováni do zařízení mimo HMP, včetně posílení kapacit péče v hl. m. Praze“.
Realizace projektu byla Usnesením Rady Hlavního města Prahy schválena dne 28. 4. 2020.
 
eu.jpgmpsv.jpgp.png
Cílem projektu je vytvářet dostatečné kapacity péče a podpory pro Pražany, zlepšovat koordinaci péče a podpory a směřovat k ukončení praxe umisťování Pražanů mimo Hlavní město Prahu.
 
Projekt usiluje o to,
1. rozšířit kapacitu a zvýšit flexibilitu služeb komunitního charakteru, zejména terénního nebo ambulantní formy v krajské síti sociálních služeb;
2. podpořit spolupráci mezi registrovanými sociálními službami, obecní sociální prací, zdravotními službami a službami úřadů při zajištění všestranné a dostupné podpory konkrétním lidem, zejména pomocí case managementu;
3. modernizovat péči o uživatele vybraných pobytových sociálních služeb v lokalitách mimo hlavní město a umožnit těm uživatelům, kteří o to projeví zájem, návrat do Prahy a využití místních služeb.
V souvislosti s tím se DZR Terezín, zařazené do projektu, v současné době zabývá plněním některých úkolů:
a) byl sestaven místní rozvojový tým ze stávajících zaměstnanců, vybraných uživatelů pobytové služby a specialisty na změny z MHMP
b) zpracovává se příprava plánu rozvoje a modernizace stávajících sociálních služeb, konkrétně komunitní podoba budoucích služeb
c) zahájili jsme mapování přání a potřeb uživatelů služeb – aktuálně těch, kteří projeví přání vrátit se do Prahy
d) práce s klienty je více zaměřena na nácvik osamostatňování, upevňování schopností a dovedností pečovat o svou osobu, domácnost apod. Klienti jsou více zapojováni do aktivit vedoucích k začleňování se do společnosti a běžného způsobu života.
V září nám bylo registrátorem (Krajský úřad Ústí nad Labem) schváleno poskytování sociální služby Chráněné bydlení v našich dvou budovách Říjen a Dlouhá. V současné době probíhá příprava klientů na změnu v poskytování služeb, příprava dokumentace, podání žádosti o dotaci a další úkony potřebné k zahájení poskytování této sociální služby od ledna 2023. Transformační proces v našem zařízení tak fyzicky započne a první klienti přejdou do komunitních služeb.  

Proces transformace sociální služby – fáze druhá
Od května 2021 jsme zapojeni do projektu transformace naší sociální služby. Přípravná fáze je ukončena a náš Domov se v procesu transformace v současné době posouvá do druhé fáze – fáze realizace. Vrcholí přípravy  na budově Pražská, kam část uživatelů přejde od září 2023 do komunitního bydlení v několika bytech. Uživatelé budou bydlet v menší skupině, v klidnějším prostředí, v pohodlí „svého“ bytu, za podpory našich pracovníků.   

S tímto krokem následně souvisí další reorganizace v naší centrální budově. Úkoly spojené s reorganizací máme naplánované na několik etap:
  1. Stěhování uživatelek 1. oddělení - v současné době probíhají jednání s uživateli, pohovory s rodinami, s opatrovníky. Uživatelky budou dočasně umístěny na jiná oddělení s tím, že se budeme v co největší možné míře snažit zachovat komfort jejich dosavadního bydlení.
  2. Stěhování aktivizačních dílen – aktivizace uživatelů naší služby ve sklepních prostorách není zcela vhodná (zejména z důvodu vlhkosti), někteří uživatelé odmítají nabízenou aktivitu také z důvodu umístění ve sklepě. Proto v závěru roku dojde k přesunu dílen do prostor v přízemí hlavní budovy.
  3. Vznik domácností na 6. oddělení – pro naše uživatele je vhodné bydlet v menších skupinách – bytech. To je také myšlenkou transformace. Nejvyšší patro budovy jsme shledali vhodným pro rozčlenění na 4 bytové části – domácnosti, každou s 8 uživateli. Uživatelé se naučí pečovat o domácnost, o sebe sama, budou vedeni k osamostatnění a budou připravováni k případnému dalšímu posunu z hlavní budovy do běžného života – chráněné či samostatné bydlení apod.
Jedním z cílů transformace je zvyšování materiálně technického standardu bydlení našich uživatelů.
K realizaci všech těchto kroků budeme přistupovat s ohledem na co největší pohodu a zachování komfortu  pro naše uživatele. Největší snahou bude zajistit klidný přechod do nových typů bydlení. Uvědomujeme si, že realizace bude zejména pro uživatele velkou změnou, proto přistupujeme ke všem změnám citlivě a ve spolupráci s rodinnými příslušníky a opatrovníky.
 
top