AKTUÁLNĚ Z DZR - COVID-19

22. 03. 2021

 

AKTUÁLNĚ  Z  DZRcovid-19.png

Vážení rodinní příslušníci,

na základě Usnesení vlády č. 132/2021 ze dne 18.3.2021 o přijetí krizového opatření byly od 20.3.2021 do 28.32021 upraveny podmínky stanovené pro návštěvy uživatelů sociálních služeb. 
Proto, abychom i nadále ochránili zdraví vašich blízkých, budou i nadále návštěvy v našem domově probíhat organizovaně dle stanovených pravidel a za přísného dodržování preventivních opatření.   
 
Vzhledem k platným vydaným opatřením budou návštěvy klientů DZR Terezín umožněny pouze  po předchozí domluvě se sociálním oddělením Domova.

Návštěvy rodinných příslušníků, opatrovníků a dalších blízkých osob klientů může ředitel s ohledem na provozní možnosti daného zařízení omezit.
O způsobu realizování návštěv byli prostřednictvím svých nadřízených informováni všichni zaměstnanci sociální služby. S tímto opatřením jsou seznámeni také klienti Domova.
Jakýkoli kontakt mezi uživatelem pobytového zařízení a další osobou (návštěvou) musí probíhat co možná nejbezpečnějším způsobem, tak aby nedocházelo k dalšímu případnému šíření onemocnění COVID_19.
Koordinace návštěv musí být organizována tak, aby nedocházelo k velké koncentraci cizích osob.
V částech budovy nebo pokojích, které jsou v karanténě (izolaci), nejsou návštěvy možné. K návštěvám je určena návštěvní místnost.
 
Pravidla návštěv :
Návštěvy při příchodu do zařízení podepisují seznámení s opatřením a Čestné prohlášení. Bez vyplněného dotazníku nemůže být návštěva umožněna.
Navštěvující osoba je před vstupem do zařízení povinna doložit potvrzení o prodělaném onemocnění Covid-19 v posledních 90 dnech nebo potvrzení o provedeném testu (PCR nebo antigenní). Toto potvrzení nesmí být starší 48 hodin.  Návštěva je rovněž umožněna osobám, které předloží certifikát MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění Covid-19 starší 14 dní.
Navštěvující osobě bude před vstupem do zařízení změřena tělesná teplota. Pokud má navštěvující osoba tělesnou teplotu nad 37,0 °C nebo pozitivní příznak respiračního onemocnění, je návštěva zakázána.
Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně dvě dospělé osoby na jednoho uživatele ve stejném čase. Z tohoto důvodu je nutné plánovanou návštěvu předem domluvit se telefonicky se sociálními pracovnicemi nebo si ji rezervovat v rezervačním systému na webových stránkách www.domovterezin.cz .
 
Návštěvník musí mít předepsané ochranné pomůcky (respirátor třídy min. FFP2, ochranný plášť, rukavice) a při vstupu do budovy a odchodu z budovy si bude  dezinfikovat ruce. Pokud je to možné, navštívený klient používá roušku nebo štít. Ochranné pomůcky – ochranný plášť, respirátor a rukavice obdrží návštěvník před vstupem do návštěvní místnosti.
 
Návštěvy budou probíhat v návštěvní místnosti Domova. Návštěvy na pokojích klientů nejsou doporučeny. Pokud se po domluvě umožní návštěva na dvoulůžkovém a vícelůžkovém pokoji umožní (pouze 1. oddělení), budou lůžka zajištěna paravánem nebo jinou překážkou, tak aby byla oddělena od lůžek ostatních klientů.
Je zajištěné dodržování odstupů min. 2 metry mezi různými osobami s výjimkou rodinných příslušníků, resp. návštěvy. Kontakt mezi uživatelem lůžkového zařízení a návštěvou na kratší vzdálenost je možný jen v odůvodněných případech a doporučuje se po co nejkratší dobu.
 
Po každé návštěvě musí být provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce prostředkem s virucidním účinkem. Po každé návštěvě (případně i v jejím průběhu) je nutné zajistit větrání dané místnosti či pokoje.
 
Koordinace návštěv – domluva předem
Návštěvy bude možné uskutečnit ve všední dny v čase od 9:00 do 16:00 hodin. Vzhledem k nutnému dodržování preventivních opatření budou návštěvy probíhat na předem určeném návštěvnickém místě a jejich počet bude koordinován: 

 • Návštěvy budou možné pouze po přechozí domluvě.

 • Pro každou návštěvu je vyhrazen čas maximálně 30 minut.

 • Pro rezervaci návštěvy se obracejte ve všední dny od 7:00 do 15:00 telefonicky na sociální pracovnici tel.: +420 415 778 744, 778 488 839.

 • Návštěvu je možné rezervovat v rezervačním systému na webu DZR Terezín www.domovterezin.cz . 

Průběh návštěv

 • Před vstupem do zařízení se návštěva ohlásí na recepci DZR Terezín. Pracovník recepce odešle návštěvu k bočnímu vchodu v ulici Havlíčkova a  vyrozumí pracovníka Domova, který je pověřenou osobou pro zajištění návštěvy (VZÚ, ZS, SP).

 • Pověřený pracovník návštěvě změří teplotu, proběhne dotazování ohledně zdravotního stavu a podpis Čestného prohlášení o bezinfekčnosti. Dále proběhne dezinfekce rukou, případně testování antigenním testem.

 • V případě, že návštěva nemá vlastní, zapůjčíme potřebné ochranné prostředky.

 • Po každé návštěvě prostor/nábytek důkladně vydezinfikujeme, místnost vyvětráme.

 
O průběhu návštěv se můžete rovněž informovat na webových stránkách DZR www.domovterezin.cz nebo u sociálních pracovnic.
 
Předem děkujeme za pochopení a respektování výše uvedených pravidel.OČKOVÁNÍ v DZR Terezín

Včera,  11.3.2021, proběhlo v našem zařízení 2. kolo očkování proti onemocnění Covid-19. Všichni klienti jsou po očkování v pořádku, prozatím bez komplikací.

Testování v DZR Terezín

Na základě vydaných opatření má naše zařízení povinnost pravidelně testovat zaměstnance a klienty. Pracovníci jsou od října testováni pravidelně. Nově nás 16.3.2021 čeká v Domově plošné testování klientů. Na očkované klienty a pracovníky se po 14 dnech od vakcinace 2. dávkou (tj. od 25.3.2021) nebude toto opatření vztahovat.

* * * * *

Usnesením Vlády ČR ze dne 26. února 2021, č. 196, vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky

NOUZOVÝ STAV
na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 27. února 2021.

Návštěvy klientů v našem zařízení budou v souvislosti s výše uvedeným Usnesením
umožněny pouze osobám, které se prokáží negativním testem na Covid-19.

* * * * *

OČKOVÁNÍ v DZR Terezín

Dne 18.2.2021 proběhlo 1. kolo očkování klientů a zaměstnanců našeho zařízení proti onemocnění Covid-19. Všichni klienti jsou po očkování v pořádku, prozatím bez komplikací.

 * * * * * * * * 

Vládou stanovený zákaz návštěv se nevztahuje na:

 • osoby, které se před zahájením návštěvy podrobí POC testu, a to s negativním výsledkem

 • osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy  RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad 

 • osoby, které v době 90 dnů před termínem návštěvy prodělaly onemocnění Covid-19 a doloží o tom doklad

POC test na přítomnost antigenu, případně RT-PCR vyšetření, je možné si nechat udělat na odběrových místech (např. pro plošné testování). Poskytovatel nemá povinnost toto testování zajistit svými zaměstnanci.

Vzhledem ke kapacitě zdravotního personálu, který mj. zajišťuje péči  o naše klienty, jsou návštěvy v našem Domově možné  v omezeném čase.

Po celou dobu návštěvy je nutné dodržovat stanovená pravidla klikněte zde .

Na našich webových stránkách byl spuštěn rezervační systém, prostřednictvím kterého se lze na návštěvu objednat. 

V rezervačním systému si označíte termín (den a hodinu) své návštěvy. Je nutné vyplnit Vaše údaje a jméno klienta, kterého chcete navštívit. Důležitou informací pro nás bude skutečnost, zda jste onemocnění Covid-19 prodělali, byl-li Vám v posledních 48 hodinách proveden antigenní nebo PCR test, nebo zda potvrzení o onemocnění či provedeném testu nemáte.

Rezervovat se lze také telefonicky na sociálním oddělení Domova.

Bc. Pařízková Ivana       ivana.parizkova@domovterezin.cz       tel. 778 488 839
Kalistová Tereza, DiS.    tereza.kalistova@domovterezin.cz      tel. 608 964 768

 

Původní termín zákazu návštěv v našem zařízení byl prodloužen v souladu s termínem platnosti nouzového stavu a opatřením omezujícím volný pohyb do 14.2.2021.

Ke dni 23.12.2020 :

Dovolujeme si Vás informovat o aktuální situaci v Domově se zvláštním režimem Terezín v souvislosti s onemocněním COVID-19.
V Domově v současné době není potvrzen výskyt onemocnění Covid-19 u žádného z klientů ani pracovníků.
Jsou umožněny návštěvy rodin za daných přísných pravidel.Z46VZXRU-1.jpg
Finišují přípravy na oslavu Vánoc a Nového roku.
Všem - pracovníkům, klientům, rodinám, opatrovníkům, pomáhajícím dobrovolníkům - patří veliké poděkování za zvládání situace v Domově, podporu a ze strany klientů a rodin za velké pochopení a dodržování pravidel.
Jedině tak jsme to společně dokázali zvládnout. Díky! Ke dni 30.11.2020 :

K dnešnímu dni můžeme konstatovat, že situace v našem zařízení je opět o něco lepší. Klienti se nám uzdravují, vracíme se pomalu ke svému dřívějšímu životu. S největší opatrností dbáme na to, abychom nadějně vypadající situaci nepodcenili. Stále ještě máme v zařízení několik klientů s potvrzenou pozitivitou. Jsme optimisté, pevně věříme, že se brzy uzdraví a nadcházející vánoční čas si všichni užijeme v klidu a pohodě.

 

ZÁKAZ NÁVŠTĚV NADÁLE TRVÁ - původní termín do 3.11.2020 byl prodloužen v souladu s termínem platnosti nouzového stavu a opatřením omezujícím volný pohyb do 12.12.2020. O obnovení možnosti návštěv našeho zařízení budete na tomto webu včas informováni. 

Ke dni 20.11.2020 :

K dnešnímu dni můžeme konstatovat, situace v našem zařízení je o něco lepší. Klienti se nám uzdravují, z kovidových zón se vrací na své pokoje, pomalu ke svému dřívějšímu životu. Tento proces bude velmi pomalý a s jen největší opatrností bude činnost na jednotlivých odděleních obnovována. I přesto vládne optimistická nálada, pro všechny je to psychická vzpruha. Vyhráno ještě nemáme, ale děláme všichni maximum proto, abychom cíl už měli na dosah. Děkujeme za podporu, které se nám z vaší strany dostává.

Ke dni 13.11.2020 :

V zařízení zasáhlo onemocnění Covid-19 již téměř všechna oddělení. Klienti, kteří jsou izolováni, nemají závažný průběh tohoto onemocnění. Každých 5 dní probíhá testování klientů i pracovníků. Jsme v denní kontaktu s ošetřujícím lékařem a situaci průběžně konzultujeme s KSH.
V současné době se potýkáme s personální krizí, pomáhají nám dobrovolníci a příslušníci AČR. Nijak není ohrožena základní péče o klienty. Ti situaci zvládají dobře. V příštím týdnu už někteří izolaci opustí a navrátí se tak k běžnému režimu, na který byli zvyklí. Jsou trpěliví a opravdu se snaží nám naši práci usnadnit. Děkujeme vám všem za vaší projevenou podporu. I nadále vás budeme informovat.

Ke dni 6.11.2020 :

V tomto týdnu bylo provedeno první plošné testování našich klientů a zaměstnanců antigenními testy. Z výsledků vyplynulo, že někteří klienti a  pracovníci mohou být pozitivní na Covid-19. Dnes podstoupilo na základě tohoto výsledku 65 klientů testování PCR testy. Po oznámení výsledků budeme neprodleně informovat rodiny a opatrovníky.
Klienti, u nichž je podezření nebo ti, kteří mají příznaky (tepoty, respirační potíže), jsou izolováni na jednotlivých úsecích na odděleních. Naši pracovníci s maximálním nasazením zajišťují péči o ně. Zdravotní stav všech klientů je průběžně konzultován s ošetřujícím lékařem, který několikrát v týdnu zařízení navštěvuje. V příštím týdnu nám budou nápomocni jako personální posily studenti z UJEP Ústí nad Labem a příslušníci AČR. 
O dalším vývoji situace v našem zařízení vás budeme průběžně informovat.
Společně to zvládneme.

Ke dni 3.11.2020 :

Dnes byly do zařízení doručeny antigenní testy a od zítřka bude probíhat plošné testování klientů a zaměstnanců.

Ke dni 1.11.2020 :

V zařízení bylo provedeným testem PCR potvrzeno několik případů onemocnění Covid-19 u našich klientů. Ti byli přemístěni na vyčleněné oddělení Covid 3. Rodiny a blízcí byli okamžitě informováni.
Ostatní klienti jsou sledováni, je jim několikrát denně měřena teplota. Při podezření jsou izolováni na svých pokojích, probíhá konzultace jejich zdravotního stavu s KHS a ošetřujícím lékařem. Rodiny a opatrovníci jsou bezprostředně vyrozuměni. 
Klientům je ze strany personálu věnována maximální pozornost a péče. 
O dalším vývoji situace v našem zařízení vám budeme průběžně informovat.

Bližší informace rodinám klientů a opatrovníkům podají sociální pracovnice:
Bc. Pařízková Ivana             ivana.parizkova@domovterezin.cz       tel. 778 488 839
Kalistová Tereza, DiS.         tereza.kalistova@domovterezin.cz       tel. 608 964 768

ZÁKAZ NÁVŠTĚV NADÁLE TRVÁ - původní termín do 3.11.2020 byl prodloužen v souladu s termínem platnosti nouzového stavu a opatřením omezujícím volný pohyb, tj. do 20.11.2020, pokud nebude stanoveno jinak. O obnovení možnosti návštěv našeho zařízení budete na tomto webu včas informováni. 

Ke dni 30.10.2020 :

Včera podstoupilo preventivně PCR testy několik pracovníků a klientů DZR. Z důvodů možné pozitivity klientů byla dnes zřízena Covidová jednotka, kde budou případní pozitivní klienti umístěni. Covid zóna 3 byla vybudována na 6.oddělení a v souvislosti s tím bylo přistoupeno k přemístění některých klientů na volná lůžka jiných oddělení. Tento postup byl nevyhnutelný pro vybudování kapacity pro případy Covid onemocnění. Byly omezeny aktivizační činnosti s klienty, nikoliv však péče o ně. Provoz se snažíme zajistit prostřednictvím stávajících pracovníků. Všem patří velký dík. Pracovníkům za jejich plné nasazení, klientům, jejich rodinám a opatrovníkům za jejich pochopení. Společně to zvládneme.Ke dni 27.10.2020 :

K dnešnímu dni se u několika zaměstnanců projevily příznaky respiračního onemocnění. Pracovníci jsou v domácí karanténě do doby, kdy budou otestováni. Situace je průběžně konzultována s KHS a s naším lékařem. Kontrolní testy klientů prozatím neprokázaly výskyt onemocnění Covid-19. Ve čtvrtek proběhne kontrolní PCR test u několika klientů, kteří mají zvýšenou teplotu a jsou preventivně izolováni.
O dalším vývoji vás budeme průběžně informovat.


ZÁKAZ NÁVŠTĚV TRVÁ - původní termín do 25.10.2020 byl prodloužen v souladu s termínem platnosti nouzového stavu a opatřením omezujícím volný pohyb, tj. do 3.11.2020, pokud nebude stanoveno jinak. O obnovení možnosti návštěv našeho zařízení budete na tomto webu včas informováni. 

Ke dni  22.10.2020 :

K dnešnímu dni jsme všichni stále OK, i nadále za omezených podmínek probíhají aktivity pro naše klienty. Snažíme se o to, abychom je zabavili, rozptýlili, změnili jim prostředí pobytu. Proto jezdíme na zahradu, na výlety do přírody v okolí a v neposlední řadě pořádáme různé akce, jako např. výstavu hodin "Tak jde čas", na které se klienti svými výrobky samo podíleli. Více v části webu "Ze života domova-proběhlé akce".

*********************************************************************

S ohledem na aktuální vládní nařízení a epidemiologickou situaci v ČR platí v našem zařízení od soboty 10.10 2020 do neděle 25.10.2020 včetně ZÁKAZ  NÁVŠTĚV 
Komunikace mezi rodinami či opatrovníky a klienty sociální služby je zajištěna prostřednictvím telefonních hovorů a Skypové komunikace přes PC na odděleních,  vždy však po předchozí domluvě se sociální pracovnicí DZR.
Současnou situaci stále zvládáme na výbornou  a všichni klienti naší sociální služby i zaměstnanci dosud byli a jsou bez jakýchkoliv příznaků onemocnění. Zachováváme pozitivní mysl, radujeme se z každého dne a díky výletům do přírody a aktivitám uvnitř domova si užíváme příjemného podzimu. 

Bližší informace rodinám klientů a opatrovníkům podají pracovnice sociálního oddělení - tel. 415 778 744, 778 488 839, popř. e-mailem:
 
Bc. Pařízková Ivana             ivana.parizkova@domovterezin.cz
Kalistová Tereza, DiS.         tereza.kalistova@domovterezin.cz 


Další kontakty :
Bc. Fialová Jiřina                 vedoucí sociálního oddělení                 jirina.fialova@domovterezin.cz
Ing. Ryšánková Jana           ředitelka DZR                                          jana.rysankova@domovterezin.cz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dříve vydaná opatření :

Vzhledem k tomu, že stále trvá možné nebezpečí nákazy onemocněním COVID-19, platí i nadále tato opatření:

 • omezení návštěv v DZR (pro návštěvy jsou stanovená pravidla)

 • volný pohyb klientů mimo zařízení (doprovod pracovníka při pohybu klienta mimo DZR)

 • sledování zdravotního stavu (měření teploty klientů i zaměstnanců, sledování příznaků respiračních onemocnění)rouska.png

 • zastavení nově přijímaných klientů do DZR Terezín

 • povinnost používat roušku ve vnitřních prostorách staveb

 • povinnost používat roušku při výkonu práce na jednom místě ve vzdálenosti méně než 2 m od jiných osob

 • samozřejmostí je dodržování základní hygieny, zejména důkladné mytí rukou.  

Návštěvy klientů v rodinách a u svých blízkých

Klientům DZR je doporučeno nenavštěvovat místa s výskytem onemocnění Covid-19. Apelujeme proto na všechny - klienty i rodinné příslušníky, aby pečlivě zvážili vzájemnou návštěvu (u nás či v domácím prostředí) a případné dlouhodobé pobyty klientů u svých blízkých.
Klienti budou po návratu z dovolené     v rodině umístěni do izolace, popř. může být jejich návrat do Domova odložen..

Návštěvy klientů v našem zařízení

Jakýkoli kontakt mezi uživatelem pobytového zařízení a další osobou (návštěvou) musí probíhat co možná nejbezpečnějším způsobem, tak aby nedocházelo k dalšímu případnému šíření onemocnění COVID_19. 

Koordinace návštěv musí být organizována tak, aby nedocházelo k velké koncentraci cizích osob.

Vzhledem k nově vydaným opatřením MZ ČR budou návštěvy klientů DZR Terezín umožněny pouze  po předchozí domluvě se sociálním oddělením DZR Terezín.
Četnost návštěv se omezuje na  jednu v měsíci.

Pravidla návštěv:

Svou návštěvu u nás, prosím, předem telefonicky zkonzultujte se sociálním oddělení. 

Návštěvy (max. 2 osoby) při příchodu do zařízení podepisují seznámení s opatřením a prohlášení o bezinfekčnosti. Bez vyplněného dotazníku nebude návštěva do zařízení vpuštěna. 
 
Navštěvující osobě musí být při vstupu změřena teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0 °C nebo pozitivní příznak nemoci, je návštěva zakázána.
 
Návštěvník musí mít roušku a při vstupu do budovy a odchodu z budovy si bude  dezinfikovat ruce. Pokud je to možné, navštívený klient rovněž používá roušku.
  
Návštěvy mohou probíhat ve venkovních prostorách zařízení (atrium DZR)  v zasedací místnosti DZR. Návštěvy na pokojích klientů jsou zakázány. Návštěva na  pokoji umožní bude umožněna pouze výjimečně u imobilních klientů. Lůžka na pokoji v tomto případě budou zajištěna paravánem nebo jinou překážkou tak, aby byla oddělena od lůžek ostatních klientů. Nutná je následná dezinfekce.
 
Je zajištěné dodržování odstupů min. 2 metry mezi různými osobami s výjimkou rodinných příslušníků, resp. návštěvy. Kontakt mezi uživatelem lůžkového zařízení a návštěvou na kratší vzdálenost je možný jen v odůvodněných případech a doporučuje se co nejkratší dobu.
 
Po každé návštěvě musí být provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce, prostředkem s virucidním účinkem. Po každé návštěvě (případně i v jejím průběhu) je nutné větrání dané místnosti či pokoje. V místnostech bude po ukončení návštěvy použita germicidní lampa.

Tato pravidla jsou platná od 9.10.2020

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vážení rodinní příslušníci,

od 8. 6. 2020 jsou opět povoleny návštěvy v našem zařízení bez omezení. Tuto skutečnost, stejně jako vy, velmi vítáme. I nadále máme povinnost chránit zdraví vašich blízkých, proto je nutné dodržovat všeobecně platná pravidla a hygienická opatření.  
 
Obecná pravidla návštěv
 • Nadále doporučujeme max. počet 1-2 osoby.
 • Návštěva bude možná pouze při použití ochranných prostředků - rouška.
 • Návštěva nebudete mít teplotu vyšší než 37 °C nebo vykazovat jiné příznaky respiračního onemocnění.
 • Návštěvy doporučujeme v atriu DZR, v případě špatného počasí lze návštěvu uskutečnit na zasedací místnosti nebo na pokoji klienta.
 • Nadále by nemělo docházet mezi vámi a vaším blízkým k fyzickému kontaktu, proto vás prosíme, abyste po celou dobu návštěvy udržovali odstup.

Průběh návštěv

 • Po příchodu se, prosím, ohlaste na recepci DZR, nasaďte si roušku, vydezinfikujte si ruce. 
 • Ukončení návštěvy, prosím, rovněž oznamte na recepci. 
Předem děkujeme za pochopení a respektování výše uvedených pravidel.

Bližší informace rodinám klientů a opatrovníkům podají pracovnice sociálního oddělení - tel. 415 778 744, 778 488 839, popř. e-mailem:
 
Bc. Pařízková Ivana             ivana.parizkova@domovterezin.cz
Kalistová Tereza, DiS.         tereza.kalistova@domovterezin.cz 

 

Vážení rodinní příslušníci,

dle nařízení vlády jsou od 25. 5. 2020 opět povoleny návštěvy v domovech pro seniory a v domovech se zvláštním režimem. Obnovení návštěv, stejně jako vy, velmi vítáme. Nicméně jsme si plně vědomi toho, že návštěvy v této době představují pro všechny jisté riziko.
Proto, abychom i nadále ochránili zdraví vašich blízkých, budou návštěvy v našem domově probíhat organizovaně dle níže uvedených pravidel a za přísného dodržování preventivních opatření. Vzájemným pochopením a respektováním bezpečnostních podmínek společně vše zvládneme a budeme se těšit z radostných setkání, která všem už tolik chybí.
Níže naleznete informace a pravidla pro první fázi uvolnění návštěv v našem zařízení od 25. 5. 2020. Prosíme, vezměte na vědomí, že je možné, že tato pravidla budeme ještě v následujících dnech nuceni upravovat podle vývoje situace. O případných změnách vás bude bezodkladně informovat.
 

Koordinace návštěv – domluvení předem

Návštěvy budou možné ve všední dny v čase od 9:00 do 16:30 hodin. Vzhledem k nutnému dodržování preventivních opatřením budou návštěvy probíhat na předem určeném návštěvnickém místě a jejich počet bude koordinován: 
 • Návštěvy budou možné pouze po přechozí domluvě.
 • Pro každou návštěvu je vyhrazen čas maximálně 30 minut.
 • Pro rezervaci návštěvy se obracejte ve všední dny od 7:00 do 15:00 telefonicky na sociální pracovnici tel.: +420 415 778 744, 778 488 839.

Obecná pravidla návštěv

 • Na návštěvu mohou v rezervovaný čas přijít jen 1-2 osoby.
 • Návštěva bude možná pouze při použití ochranných prostředků jako je rouška, štít, ochranný plášť, a pokud nebudete mít teplotu vyšší než 37 °C nebo jiné příznaky respiračního onemocnění.
 • Návštěvy budou probíhat v atriu DZR nebo v případě špatného počasí v zasedací místnosti.
 • Fyzický kontakt mezi vámi a vaším blízkým nebude bohužel z bezpečnostních důvodů možný, proto vás prosíme, abyste po celou dobu návštěvy udržovali odstup minimálně 2 m. V tomto směru prosíme o vaši důslednost a striktní dodržení odstupuDěkujeme za vaši spolupráci a pochopení.

Průběh návštěv

 • V předem rezervovaném čase vás sociální pracovnice vyzvedne u hlavního vchodu.
 • Před vstupem vám pracovník recepce změří teplotu, proběhne dotazování ohledně vašeho zdravotního stavu a požádáme vás o podpis prohlášení o bezinfekčnosti a o dezinfekci rukou.
 • V případě, že nebudete mít vlastní, zapůjčíme vám potřebné ochranné prostředky.
 • Po každé návštěvě prostor/nábytek důkladně vydezinfikujeme.
V případě dotazů se, prosíme, obracejte na sociální pracovnice.
Předem děkujeme za pochopení a respektování výše uvedených pravidel.
 

Bližší informace rodinám klientů a opatrovníkům podají pracovnice sociálního oddělení - tel. 415 778 744, 778 488 839, popř. e-mailem:
 
Bc. Pařízková Ivana             ivana.parizkova@domovterezin.cz
Kalistová Tereza, DiS.         tereza.kalistova@domovterezin.cz 


Další kontakty :
Bc. Fialová Jiřina                 vedoucí sociálního oddělení                 jirina.fialova@domovterezin.cz
Ing. Ryšánková Jana           ředitelka DZR                                          jana.rysankova@domovterezin.cz

AKTUÁLNĚ K 28.4.2020:
Ve dnech 28. a 29.4.2020 probíhá v našem zařízení kontrolní testování 
všech zaměstnanců. 
K dnešnímu dni není v Domově evidován žádný případ onemocnění.
Nadále zůstává v platnosti omezení návštěv našich klientů v zájmu  minimalizace případného výskytu onemocnění Covid-19.
Za pochopení všem děkujeme.
Od zítřka budou probíhat pravidelné Bohoslužby v DZR Terezín.
Od května budou moci klienti spolu s pracovníky ve skupinách využívat prostory zahrady DZR, kde probíhají dokončovací práce s přípravou na novou sezónu.

AKTUÁLNĚ K 19.4.2020:
imageresize.jpg  Ve dnech 16. a 17.4.2020 proběhlo v našem zařízení testování všech zaměstnanců.
K dnešnímu dni není v Domově evidován žádný případ onemocnění.
Nadále zůstává v platnosti omezení návštěv našich klientů v zájmu  minimalizace případného výskytu onemocnění Covid-19. Za pochopení všem děkujeme.

AKTUÁLNĚ K 13.4.2020:
K dnešnímu dni není v Domově evidován žádný případ onemocnění.

AKTUÁLNĚ K 3.4.2020:
K dnešnímu dni není v Domově evidován žádný případ onemocnění.

AKTUÁLNĚ 30.3.2020 :
K dnešnímu dni není v Domově evidován žádný případ onemocnění.

Klienti jsou v pořádku, jsou seznamováni se situací v DZR prostřednictvím jednotlivých pracovníků.                    O nařízených opatřeních v DZR jsou informováni rovněž prostřednictvím nástěnek na odděleních. Jsou i nadále zapojováni do aktivit a činností běžného života. Nikoliv po skupinách, ale jednotlivě. Všem patří veliká pochvala, jsou trpěliví a vstřícní.

Poděkování patří rovněž rodinným příslušníkům, kteří se snaží udržovat telefonický kontakt s našimi klienty.
Zajištění bezpečného prostředí pro všechny naše uživatele je v tuto chvíli prioritou pro všechny zaměstnance a je naší zodpovědností.

V Domově neleníme, šijeme roušky pro vlastní potřebu. Děkujeme také všem, kteří nám roušky zasílají.
Děkujeme paní Janečkové, paní Vitnerové, paní Šupové a dalším příslušníkům rodin klientů, kteří nám zaslali roušky a jiné potřebné ochranné prostředky.


Z46VZXRU.jpg

AKTUÁLNĚ 16.3.2020 :

V souvislosti s šířením virové nákazy a onemocnění COVID-19 vláda 16.3.2020 schválila krizové opatření s cílem chránit zdraví klientů a zaměstnanců sociálních služeb.

Osobám, které žijí v Domovech pro seniory, včetně našeho zařízení, je vládním nařízením rozhodnuto o zákazu vycházení klientů mimo Domov.
Celou situaci, včetně všech doporučení a nařízení, pečlivě sledujeme. Jsme ve spojení s Krajskou hygienickou stanicí.
Byl ustanoven krizový štáb DZR Terezín, který se operativně denně schází, aby situaci v našem zařízení monitoroval, hodnotil a případně rozhodl o dalších preventivních opatřeních.
Byl sestaven krizový plán, včetně plánu krizových opatření v případě karantény.
V případě karantény je provoz personálně zajištěn.
Činnosti služby budou v případě krizového stavu zredukovány na minimum.
Bližší informace rodinám klientů a opatrovníkům podají pracovnice sociálního oddělení - tel. 415 778 744, 778 488 839, popř. e-mailem (viz. kontakty).
 
Z důvodu rizika onemocnění v rámci preventivních opatření byl až do odvolání vyhlášen 

ZÁKAZ NÁVŠTĚV  
bez-nazvu-kopie.png

v našem zařízení. Jedná se o návštěvy našich klientů i zaměstnanců.
 
Za pochopení děkujeme.