Domov v projektu transformace

01. 06. 2021
Na základě rozhodnutí MHMP jsme byli společně s dalšími 5 organizacemi zařazeni do projektu "Transformace systému péče o Pražany, kteří potřebují intenzivní podporu a byli umisťováni do zařízení mimo HMP, včetně posílení kapacit péče v hl. m. Praze“.
Realizace projektu byla Usnesením Rady Hlavního města Prahy schválena dne 28. 4. 2020.
Cílem projektu je vytvářet dostatečné kapacity péče a podpory pro Pražany, zlepšovat koordinaci péče a podpory a směřovat k ukončení praxe umisťování Pražanů mimo Hlavní město Prahu.
 
Projekt usiluje o to,
1. rozšířit kapacitu a zvýšit flexibilitu služeb komunitního charakteru, zejména terénního nebo ambulantní formy v krajské síti sociálních služeb;
2. podpořit spolupráci mezi registrovanými sociálními službami, obecní sociální prací, zdravotními službami a službami úřadů při zajištění všestranné a dostupné podpory konkrétním lidem, zejména pomocí case managementu;
3. modernizovat péči o uživatele vybraných pobytových sociálních služeb v lokalitách mimo hlavní město a umožnit těm uživatelům, kteří o to projeví zájem, návrat do Prahy a využití místních služeb.
 
Hlavní město bude modernizovat a plánovat služby v šesti svých příspěvkových organizacích, které sídlí mimo území Prahy. V těchto organizacích budou působit místní rozvojové týmy, složené ze stávajících zaměstnanců a vybraných uživatelů, které budou vedeny a podporovány centrálním rozvojovým týmem na odboru sociálních věcí MHMP. Ten bude složený z odborníků na rozvoj komunitních služeb, plánování zaměřené na člověka, řízení změn a rozvoj lidských zdrojů v sociální oblasti.
Realizace projektu je naplánovaná do prosince 2022.
 
V souvislosti s výše uvedenými informacemi bude naše práce s klienty více zaměřena na nácvik samostatnějšího života, upevňování schopností a dovedností pečovat o svou osobu, domácnost apod. Klienti budou více zapojováni do aktivit vedoucích k začleňování se do společnosti a běžného způsobu života.