Evidence žadatelů

Informace pro žadatele o pobytovou službu

V souvislosti s nařízení EU ve věci ochrany osobních údajů, které vstoupilo v platnost dne 25.5.2018, Vám sdělujeme, že Vaší žádost o umístění v zařízení sociální péče, zaslanou do DZR Terezín, je třeba zaktualizovat.

V případě, že Váš zájem o ponechání žádosti v naší evidenci trvá, postačí pro aktualizaci vyplnit nový formulář ke stažení zde

Žádosti je třeba aktualizovat nejlépe každé 2 roky. V souladu s ochranou osobních údajů nelze údaje o žadateli uchovávat délenež 5 let, proto budou po uplynutí této lhůty žádosti bez aktualizace vyřazeny a skartovány.

I nadále, vzhledem k omezené kapacitě míst, je rozhodujícím kritériem pro přijetí zejména míra závislosti na pomoci druhé osoby, osobní a rodinná situace žadatele. 

Pokud Vámi podaná žádost již není aktuální, zašlete nám, prosím, písemné sdělení.