Informace pro žadatele

Jak požádat o službu

Pokud máte zájem o umístění v našem zařízení, je třeba podat
 
 • žádost o příjetí

pro jednání se zájemcem o naší službu je vhodné si připravit další doklady

 • vyjádření lékaře
 • poslední výměr důchodu, pokud není jeho výše dostačující dle zákona na plnou úhradu pobytu
 • rozhodnutí o příspěvku na péči
 • opatrovnická listina v případě  omezení ve svéprávnosti občana
  
Postup při podání žádosti
 
 • Zájemci o umístění v našem zařízení si mohou podat žádost o pobytovou službu, kterou vyplní a zašlou na adresu našeho zařízení. Žádost a tiskopis pro  lékařské vyjádření si lze stáhnout ze složky „Dokumenty"
 • Při doručení žádosti je žadateli zaslán dopis nebo je vyrozuměn telefonicky či e-mailem.
 • Žádost je zařazena do evidence žadatelů, kterou spravuje vedoucí sociálního oddělení (viz složka kontakty a pracovní doba).
 • V případě volného a vhodného místa na oddělení je žadatel kontaktován buď sám, nebo prostřednictvím rodiny či opatrovníka a je pozván k návštěvě v zařízení, následně pak k případnému nástupu.  
 • Žádosti je třeba každé 2 roky aktualizovat. V souladu s ochranou osobních údajů nelze více než 5 let neaktualizované žádosti v DZR uchovávat.  

 

Postup při přijetí

 • Klient a jeho doprovod je informován a seznámen s chodem oddělení a s prostředím, kde bude bydlet. Při přijetí jsou vyplněny a předány doklady k pobytové službě, včetně smlouvy o poskytnutí sociální služby, která může být podepsána jak před nástupem tak i při nástupu.
 • Při příjmu je přítomna sociální pracovnice a vedoucí oddělení, které podávají ihned potřebné informace.
           Zájemce o pobytovou službu může být odmítnut pouze v případě, kdy na základě Zřizovací listiny nesplňuje :
           cílovou skupinu
           dovršení věku 19 let
           anebo trvalé bydliště v Praze

Při přijetí je třeba mít při sobě

 • finanční hotovost na úhradu pobytu včetně kapesného

 • kartičku pojištěnce
 • občanský průkaz
 • poslední výměr důchodu
 • rozhodnutí o příspěvku na péči, pokud byl přiznán
 • aktuální lékařskou zprávu
 • opatrovnickou listinu v případě  omezení ve svéprávnosti
 • léky nejméně na 3 dny
 • dostatek oblečení na doma a na ven

V našem zařízení se nachází 6 oddělení, která jsou rozdělena dle diagnóz a fyzických schopností následovně:
 
 • 1.oddělení – ležící a hůře chodící ženy (přízemí)
 • 2.oddělení – muži – duševní onemocnění- mladší věk (1.patro)
 • 3.oddělení – muži – demence, zhoršená pohyblivost – straší věk (1.patro)
 • 4.oddělení – ženy – duševní onemocnění (2.patro)
 • 5.oddělení – ženy – demence, Alzheimerova nemoc (2.patro)
 • 6.oddělení – muži a ženy – větší samostatnost (3.patro- půdní vestavba)
 

 

Informace pro klienty zařazené do pořadníku čekatelů k 31.12.2006

V souvislosti se změnami v sociálních službách dle zákona 108/2006 Sb., který vstoupil v platnost dnes 1.1.2007, Vám sdělujeme, že Vaše žádost o umístění v zařízení sociální péče, zaslaná Magistrátu hlavního města Prahy, č.j. soc. ........................ byla předána našemu zařízení.
V případě, že Váš zájem o ponechání žádosti v naší evidenci trvá, doložte následující aktuální doklady:
důchodový výměr,
rozhodnutí o výši přiznaného příspěvku na péči,
lékařskou zprávu,
popřípadě rozhodnutí o úpravě způsobilosti,
listinu opatrovníka a sociální zprávu.

Pokud Vámi podaná žádost již není aktuální, zašlete nám, prosím, písemné sdělení.
Žádosti, jejichž aktualizace neproběhla déle než dva roky a doba od podání žádosti je delší než 5 let, budou z evidence žadatelů vyřazeny.