Sociální služba

Sociální služba:
 • a) poskytnutí ubytování
 • b) poskytnutí stravy
 • c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • f) sociálně terapeutické činnosti
 • g) aktivizační činnosti
 • h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

INFORMACE PRO ŽADATELE

Pokud máte zájem o umístění v našem zařízení, je třeba podat:
 • žádost o příjetí

pro jednání se zájemcem o naší službu je vhodné si připravit další doklady: 

 • vyjádření lékaře
 • poslední výměr důchodu, pokud není jeho výše dostačující dle zákona na plnou úhradu pobytu
 • rozhodnutí o příspěvku na péči
 • opatrovnická listina v případě  omezení ve svéprávnosti občana
1. Postup při podání žádosti:
 • Zájemci o umístění v našem zařízení si mohou podat žádost o pobytovou službu, kterou vyplní a zašlou na adresu našeho zařízení. Žádost včetně lékařského vyjádření si lze stáhnout ze složky „Dokumenty"
 • Při doručení žádosti je žadateli zaslán dopis.
 • Žádost je zařazena do evidence čekatelů, kterou spravuje vedoucí sociálního oddělení (viz složka kontakty a pracovní doba).
 • Cca 2x do roka probíhá bodování došlých žádostí, které jsou zařazeny do pořadníku dle potřebnosti.
 • V případě volného a vhodného místa na oddělení je klient kontaktován buď sám, nebo prostřednictvím rodiny či opatrovníka a je pozván k nástupu.
 • Žádosti je třeba každé 2 roky aktualizovat. V souladu s ochranou osobních údajů nelze více než 5 let neaktualizované žádosti v DZR uchovávat.
2. Postup při přijetí:
 • Klient a jeho doprovod je informován a seznámen s chodem oddělení a s prostředím, kde bude bydlet. Při přijetí jsou vyplněny a předány doklady k pobytové službě, včetně smlouvy o poskytnutí sociální služby, která může být podepsána jak před nástupem tak i při nástupu.
 • Při příjmu je přítomna sociální pracovnice a vedoucí oddělení, které podávají ihned potřebné informace.
3. Zájemce o pobytovou službu může být odmítnut pouze v případě, kdy na základě Zřizovací listiny nesplňuje cílovou skupinu, nedovršil věku 19 let anebo nemá trvalé bydliště v Praze.

 

Při přijetí je třeba mít při sobě:
 • finanční hotovost na úhradu pobytu včetně kapesného
 • kartičku pojištěnce
 • občanský průkaz
 • poslední výměr důchodu
 • rozhodnutí o příspěvku na péči, pokud byl přiznán
 • aktuální lékařskou zprávu
 • opatrovnickou listinu v případě  omezení ve svéprávnosti
 • léky nejméně na 3 dny
 • dostatek oblečení na doma a na ven
V našem zařízení se nachází 6 oddělení, která jsou rozdělena dle diagnóz a fyzických schopností následovně:
 • 1.oddělení – ležící a hůře chodící ženy (přízemí)
 • 2.oddělení – muži – duševní onemocnění- mladší věk (1.patro)
 • 3.oddělení – muži – demence, zhoršená pohyblivost – straší věk (1.patro)
 • 4.oddělení – ženy – duševní onemocnění (2.patro)
 • 5.oddělení – ženy – demence, Alzheimerova nemoc (2.patro)
 • 6.oddělení – muži a ženy – větší samostatnost (3.patro- půdní vestavba)

 

Informace pro klienty zařazené do pořadníku čekatelů k 31.12.2006
V souvislosti se změnami v sociálních službách dle zákona 108/2006 Sb., který vstoupil v platnost dnes 1.1.2007, Vám sdělujeme, že Vaše žádost o umístění v zařízení sociální péče, zaslaná Magistrátu hlavního města Prahy, č.j. soc. ........................ byla předána našemu zařízení.
V případě, že Váš zájem o ponechání žádosti v naší evidenci trvá, doložte následující aktuální doklady: důchodový výměr, rozhodnutí o výši přiznaného příspěvku na péči, lékařskou zprávu, popřípadě rozhodnutí o úpravě způsobilosti, listinu opatrovníka a sociální zprávu.
Vzhledem k omezené kapacitě míst v našem zařízení, rozhodujícím kritériem pro přijetí je zejména stupeň závislosti na pomoci, osobní a rodinné poměry žadatele.
Pokud Vámi podaná žádost již není aktuální, zašlete nám prosím písemné sdělení.

Kritéria pro hodnocení žadatele o pobyt v DZR Terezín