Poslání domova Terezín

Domov se zvláštním režimem Terezín je pobytové zařízení s poskytováním sociální služby a není zdravotnickým zařízením.
Domov se zvláštním režimem neznamená, že je klient omezován ve volném pohybu. Jsme otevřené zařízení a klienti mají možnost volného pohybu jak po zařízení, tak i mimo něj.
 
Posláním našeho zařízení je zajistit bydlení klientům, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace a tím vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Respektujeme jejich zvyklosti a umožňujeme jim individuální způsob života tak, aby služba poskytovala jen nezbytnou podporu v oblastech, kde ji klient nejvíce potřebuje a chce ji přijímat. Usilujeme o pozitivní změnu v životním způsobu tak, aby se předcházelo jejich vyloučení ze společnosti.
 
KOMU JSOU SLUŽBY URČENY :
Dospělým osobám, které dovršily 19 let. Přednost pro přijetí mají osoby s trvalým pobytem v Praze.
Na základě rozhodnutí o registraci poskytujeme pobytové služby osobám :
- s chronickým duševním onemocněním
- ohroženým závislostí nebo závislým na návykových látkách
- s kombinovaným postižením - tělesné postižení a duševní postižení (např. používání různých kompenzačních        
                                                   pomůcek + psychiatrická diagnóza nebo demence)
 
Službu neposkytujeme osobám s diagnózou mentální postižení.
  
Ubytování nabízíme v jednolůžkových, dvoulůžkových a třílůžkových pokojích. Klient může bydlet i mimo zařízení. Ubytování nabízíme i manželským nebo partnerským dvojicím.
 
PRINCIPY :
Výběr - nakládání s volným časem, zapojení do nabízených aktivit ; výběr kamarádů, oblečení, zaměstnání, lékaře, dovolené, hospodaření s financemi, jídlo - výběr ze dvou variant hlavních jídel; koníčky, zařízení pokoje (po dohodě se zařízením), zamykání pokoje, možnost bydlení mimo zařízení
Dobrovolnost a nezávislost - klienti využívají nabízených služeb a aktivit na základě svého rozhodnutí a v souladu se svými zájmy a potřebami. Nabízené služeb využívají klienti dle svých potřeb. Pracovníci domova respektují vlastní rozhodnutí klienta ohledně řešení jeho situace.
Rovnost - službu poskytujeme cílové skupin bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického a jiného přesvědčení, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, nebo jiného postavení.
Respektování základních hodnot - pomoc lidem, kteří jsou v nouzi, jsou vylučováni a nepřijímáni většinovou společností, kteří svým chováním či způsobem života vzbuzují v ostatních lidech odmítnutí. Zachování důstojnosti každého klienta, jeho individuality a dosavadních hodnot jeho života. Všichni pracovníci se řídí kodexem pracovníků Domova.
 
DLOUHODOBÉ CÍLE :
  • zajistit a respektovat bezpečné psychosociální zázemí
  • nabídnout zázemí pro smysluplné využití volného času
  • zprostředkovat další služby a kontakty
  • poskytnout informace, odbornou pomoc a podporu
  • vyrovnat příležitosti a odbourat komunikační bariéry
  • odborně pomáhat v soběstačnosti, efektivní komunikaci, odpovědnosti, učení, spolupráce, respektu a dalších morálních hodnot